Junior Open National Championship

June 25, 2012

Information and application documents for the 2012 Junior Open National Tournament (4 Aug. 2012, in Kent, WA) are now available.


2012 Summer Camp Documents

June 13, 2012

2012 Summer Camp documents (information and forms) are available now.

Update: Visiting sensei from Japan are

  • Masafumi Otake Sensei, Hanshi 8 Dan (Age:65) Aichi Prefecture — Participated: All Japan Championship/All Japan 8 Dan kendo Championsip/All Japan Policeman Kendo Championship
  • Yasuo Suzuki Sensei, Hanshi 8 Dan (Age:64) Wakayama Prefecture — Participated: Japan Nation Athletic Kendo Tournament(Kokumin Taiku Taikai)/ Zen NihonTou-Zai Taikou/All Japan Faculty(Kyou Syoku-in) Kendo Championship